Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Projekt pn. „Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym” swoim działaniem obejmie grupę seniorów z terenu czterech gmin-partnerów projektu. Dzięki realizacji operacji uczestnicy będą mogli m.in. poznać doświadczenia innych gmin w zakresie wprowadzania polityki senioralnej realizowanej na obszarach wiejskich. Wszystkie działania realizowane będą przez gminę Dzierżoniów z partnerami: gminami Gogolin, Cekcyn i Gniewino.

Dofinansowanie: 56 269,20 zł

Cel operacji:

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie intensywności ich współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu w obszarze polityki senioralnej dzięki uczestnictwu w szeregu działań odbywających się na terenie gminy Gogolin z udziałem gmin Dzierżoniów, Gniewino i Cekcyn w okresie od maja do końca października 2019 roku.

Efekty realizacji operacji:

  • liczba mieszkańców obszarów wiejskich, którzy zostaną zaktywizowani na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym – 100 osób
  • liczba mieszkańców obszarów wiejskich, którzy zwiększą intensywność współpracy i integracji i dzięki temu zmniejszy się zagrożenie ich wykluczeniem społecznym – 100 osób
  • liczba osób uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, które wymienią się wiedzą i doświadczeniami, przez co zwiększy się ich zainteresowanie we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju swoich obszarów – 100 osób
  • liczba osób, których wiedza na temat rozwoju obszarów wiejskich zostanie podniesiona: 100
  • liczba osób, których wiedza w zakresie wprowadzania polityki senioralnej ukierunkowanej na rozwój obszarów wiejskich zostanie podniesiona: 100

Efekty długookresowe:

  1. Efektem, który zostanie osiągnięty w dalszej perspektywie czasu, będzie promocja działań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym seniorów dzięki wydaniu publikacji, w której zawrzemy najciekawsze inicjatywy i inne ciekawe działania podejmowane przez utalentowanych seniorów z gmin-partnerów projektu, w tym te odwiedzane podczas wyjazdów.
  2. Pozwoli to na zwiększenie wiedzy w zakresie działań realizowanych w ramach PROW, propagowanie działań PROW i KSOW oraz promocję dziedzictwa regionu nie tylko wśród uczestników operacji, ale i innych mieszkańców i podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich.
  3. Dzięki udziałowi w operacji jej uczestnicy będą chcieli również na swoim terenie wdrożyć innowacyjne inicjatywy i rozwiązania, z którymi zapoznali się podczas wyjazdu. Przekonają się tam, jak sprawnie takie inicjatywy funkcjonują. Nabyta wiedza sprawi, że działania i cele, które wcześniej wydawały się dla nich zbyt trudne, staną się realne do osiągnięcia. Wpłynie to na urozmaicenie oferty na rzecz walki z wykluczeniem społecznym na terenie czterech gmin-partnerów projektu.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy gmin wiejskich: gminy Dzierżoniów (25 osób) oraz gmin: Gniewino (25 osób), Gogolin (25 osób, gospodarze wyjazdu studyjnego) i Cekcyn (25 osób). Łącznie 100 osób. Będą to seniorzy, których chcielibyśmy zaktywizować i pobudzić do działania. Dlatego w grupie znajdą się także aktywne osoby starsze – wiejscy liderzy, sołtysi, członkowie organizacji pozarządowych i wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności angażujący się społecznie.

Pierwsze działania projektowe, czyli wyjazd studyjny do gminy Gogolin, zaplanowano na 10-11 września 2019 r. Odbędzie się tam m.in. konferencja „Polityka Senioralna w gminach Gogolin, Cekcyn, Gniewino i Dzierżoniów” oraz prezentacje „Seniorzy dla seniorów” i „Młodzi dla seniorów”. Drugiego dnia uczestnicy odwiedzą Dom Spokojnej Starości św. Barbary w Kamionku oraz zwiedzą Kamień Śląski.

W ramach operacji wydana zostanie również książka poświęcona polityce senioralnej na terenie gmin-partnerów projektu. W publikacji zaprezentowane zostaną m.in. dobre praktyki gmin na rzecz aktywizacji seniorów oraz oddolne działania podejmowane na rzecz osób starszych. Utalentowani seniorzy będą mieli też możliwość zaprezentowania w publikacji ciekawych pasji i talentów.

Informacje dotyczące realizacji projektu

2019-08-20

Wyjątkowy wyjazd dla utalentowanych seniorów

grafika-Wyjątkowy wyjazd dla utalentowanych seniorów

Już we wrześniu mieszkańcy naszej gminy pojadą na wyjazd studyjny do Gogolina realizowany w ramach projektu "Sprawny, aktywny, potrzebny - aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym".

Wyjątkowy wyjazd dla utalentowanych seniorów