Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Dzierżoniów

Od lipca 2013 r odbiór i prawidłowe unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest obowiązkiem lokalnych samorządów. Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów i Niemcza realizują to zadanie wspólnie w ramach Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7.

W związku z powyższym nadzór nad systemem odbioru i zagospodarowania odpadów pełni Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-50-02, e-mail: biuro@zgpd7.pl

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierżoniów dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych. Natomiast właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy np. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna mają obowiązek posiadania indywidualnej umowy na odbiór odpadów z wybranym przez siebie przedsiębiorcą, prowadzącym działalność w tym zakresie.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dzierżoniów na lata 2015-2018

Firmą odpowiedzialną za odbiór odpadów komunalnych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 B, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-33-18, e-mail: pk- dzierzoniow1@wp.pl

  • Rejon: Nowizna, Mościsko, Uciechów, Dobrocin, Byszów, Roztocznik, Dobrocinek, Kołaczów, Dębowa Góra, Piława Dolna, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Jędrzejowice obsługiwany będzie przez Przedsiębiorstwo Komunalne, Sp. z o.o., ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-33-18.
  • Rejon: Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice obsługiwany będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74/833-49-31.

Poziomy odzysku osiągnięte przez gminę i wykaz miejsc zagospodarowania odpadów

Informacje o poziomach odzysku osiągniętych przez gminę oraz wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dzierżoniów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania dostępne są na stronie ZGPD7