KARTY USŁUG Urzad Gminy Dzierżoniów

SymbolNazwa uslugiLink
FB/01Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznychpokaż
FB/02Zezwolenie na wykreślenie hipoteki / wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipotekipokaż
FB/03Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawnepokaż
FB/04Ulga z tytułu nabycia gruntówpokaż
FB/05Wymiar podatku leśnego od osób fizycznychpokaż
FB/06Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznychpokaż
FB/07Wymiar podatku rolnego od osób fizycznychpokaż
FB/08Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnychpokaż
FB/09Wymiar podatku od środków transportowychpokaż
FB/10Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległościpokaż
FB/11Ulga inwestycyjna w podatku rolnympokaż
IR/01Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegopokaż
IR/02Renta planistycznapokaż
IR/03Zaświadczenie o przeznaczeniu terenupokaż
IR/04Postanowienie o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego a w przypadku jego braku z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymipokaż
IR/05Decyzja o warunkach zabudowypokaż
IR/06Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegopokaż
IR/07Decyzja uzgodnieniowa na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogi publicznejpokaż
IR/08Decyzja uzgodnieniowo - naliczeniowa na lokalizację i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznejpokaż
IR/09Decyzja naliczeniowa za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznejpokaż
IR/10Decyzja na lokalizację zjazdu w pasie drogi publicznejpokaż
MK/01Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówpokaż
MK/02Zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywnąpokaż
MK/03Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywnąpokaż
MK/04Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachpokaż
MK/05Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychpokaż
MK/06Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości pokaż
MK/07Przedłużanie umów dzierżawy na nieruchomości gminnepokaż
MK/08Wykup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem przez najemcę pokaż
MK/09Podział nieruchomościpokaż
MK/10Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówpokaż
MK/11Wydzierżawianie nieruchomości gminnychpokaż
MK/12Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewupokaż
OR/01Wydanie dowodu osobistegopokaż
OR/02Wydanie dokumentu z archiwum zakładowegopokaż
OR/03Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru Mieszkańcówpokaż
OR/04Wydawanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistychpokaż
OR/06Zameldowanie na pobyt stałypokaż
OR/07Zameldowanie na pobyt czasowy (trwający ponad 3 miesiące)pokaż
OR/08Wymeldowanie z pobytu stałegopokaż
OR/09Wymeldowanie z pobytu czasowego (skrócenie pobytu)pokaż
OR/10Zgłoszenie czasowego wyjazdu za granicę oraz powrotu (powyżej 6 miesięcy)pokaż
OR/11Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędupokaż
OR/12Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności. pokaż
OR/13Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pokaż
OR/14Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pokaż
OR/15Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskiepokaż
OS/02Dofinansowanie wypoczynku w ramach "Zielonej Szkoły" dla dzieci z terenu Gminy Dzierżoniówpokaż
OS/03Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianychpokaż