KARTY USŁUG Urzad Gminy Dzierżoniów

SymbolNazwa uslugiLink
FB/01Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznychUlgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych
FB/02Zezwolenie na wykreślenie hipoteki / wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipotekiZezwolenie na wykreślenie hipoteki / wydanie zaświadczenia 
na wykreślenie hipoteki
FB/03Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawneUlgi w podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawne
FB/04Ulga z tytułu nabycia gruntówUlga z tytułu nabycia gruntów
FB/05Wymiar podatku leśnego od osób fizycznychWymiar podatku leśnego od osób fizycznych
FB/06Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznychWymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych
FB/07Wymiar podatku rolnego od osób fizycznychWymiar podatku rolnego od osób fizycznych
FB/08Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnychWymiar podatku od nieruchomości osób prawnych
FB/09Wymiar podatku od środków transportowychWymiar podatku od środków transportowych
FB/10Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległościWydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
FB/11Ulga inwestycyjna w podatku rolnymUlga inwestycyjna w podatku rolnym
IR/01Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IR/02Renta planistycznaRenta planistyczna
IR/03Zaświadczenie o przeznaczeniu terenuZaświadczenie o przeznaczeniu terenu
IR/04Postanowienie o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego a w przypadku jego braku z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymiPostanowienie o zgodności proponowanego podziału nieruchomości       z ustaleniami planu miejscowego a w przypadku jego braku z ustaleniami decyzji        o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami odrębnymi
IR/05Decyzja o warunkach zabudowyDecyzja o warunkach zabudowy
IR/06Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
IR/07Decyzja uzgodnieniowa na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogi publicznejDecyzja uzgodnieniowa na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogi publicznej
IR/08Decyzja uzgodnieniowo - naliczeniowa na lokalizację i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznejDecyzja uzgodnieniowo - naliczeniowa na lokalizację i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznej
IR/09Decyzja naliczeniowa za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznejDecyzja naliczeniowa za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi publicznej
IR/10Decyzja na lokalizację zjazdu w pasie drogi publicznejDecyzja na lokalizację zjazdu w pasie drogi publicznej
MK/01Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówZezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
MK/02Zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywnąZezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną
MK/03Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywnąZezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
MK/04Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
MK/05Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychZezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
MK/06Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości
MK/07Przedłużanie umów dzierżawy na nieruchomości gminnePrzedłużanie umów dzierżawy na nieruchomości gminne
MK/08Wykup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem przez najemcę Wykup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem przez najemcę
MK/09Podział nieruchomościPodział nieruchomości
MK/10Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
MK/11Wydzierżawianie nieruchomości gminnychWydzierżawianie nieruchomości gminnych
MK/12Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewuZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu
OR/01Wydanie dowodu osobistegoWydanie dowodu osobistego
OR/02Wydanie dokumentu z archiwum zakładowegoWydanie dokumentu z archiwum zakładowego
OR/03Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru MieszkańcówUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru Mieszkańców
OR/04Wydawanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistychWydawanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
OR/06Zameldowanie na pobyt stałyZameldowanie na pobyt stały
OR/07Zameldowanie na pobyt czasowy (trwający ponad 3 miesiące)Zameldowanie na pobyt czasowy (trwający ponad 3 miesiące)
OR/08Wymeldowanie z pobytu stałegoWymeldowanie z pobytu stałego
OR/09Wymeldowanie z pobytu czasowego (skrócenie pobytu)Wymeldowanie z pobytu czasowego (skrócenie pobytu)
OR/10Zgłoszenie czasowego wyjazdu za granicę oraz powrotu (powyżej 6 miesięcy)Zgłoszenie czasowego wyjazdu za granicę oraz powrotu (powyżej 6 miesięcy)
OR/11Wymeldowanie na wniosek strony lub z urzęduWymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu
OR/12Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności.
OR/13Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
OR/14Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
OR/15Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskieWpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
OS/02Dofinansowanie wypoczynku w ramach Zielonej Szkoły dla dzieci z terenu Gminy DzierżoniówDofinansowanie wypoczynku w ramach Zielonej Szkoły dla dzieci z terenu Gminy Dzierżoniów
OS/03Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianychDofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych