Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Gmina Dzierżoniów przystąpiła do opracowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów".

Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy jego jakości, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Dzierżoniów, zwiększenia efektywności energetycznej, czyli lepszego gospodarowania nośnikami energii, które zużywamy na co dzień i co za tym idzie zmiany naszych postaw konsumpcyjnych jako odbiorców i użytkowników energii na terenie gminy.

Posiadanie planu będzie ważne z punktu widzenia wykorzystania środków unijnych w perspektywie do 2020 roku. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli zwiększyć szanse naszej i podmiotów, działających na jej terenie, na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze gminy Dzierżoniów jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach ul. Rymera 3/4, tel. +48 32 203 51 20.