PRACOWNICY MŁODOCIANI

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami) pracodawca niezwłocznie zawiadamia o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym zamieszkałym na terenie gminy Dzierżoniów Wójta Gminy Dzierżoniów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Do zawiadomienia należy dołączyć kserokopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Zawiadomienia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta, Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

Do pobrania: Wzór zawiadomienia