GOSPODARKA ODPADAMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać siedzibie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, w pokoju nr 204, II piętro.

Wzór deklaracji oraz szczegółowe informacje w sprawie sposobu składania deklaracji znajdują się na stronie internetowej ZGPD7

Informujemy, że w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, należy złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz sposób uiszczania opłaty

Od Od 1 marca 2023 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą odpowiednio:

  • 41 zł miesięcznie/mieszkańca,
  • 82 zł miesięcznie/mieszkańca - stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Nowe stawki opłat zostały przyjęte uchwałą Nr XIX/1/23 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1011).

Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od 01.05.2020 r. stanowiącej iloczyn nowej stawki opłaty oraz danych zawartych w dotychczasowych deklaracjach.

Opłaty za odpady należy uiszczać w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Terminy opłat przypadają co dwa miesiące, do 20-go dnia każdego drugiego miesiąca (20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 października, 20 grudnia). Opłaty należy wnosić na indywidualny nr konta przypisany do nieruchomości, wskazany w zawiadomieniu o opłacie.