GOSPODARKA ODPADAMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać siedzibie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, w pokoju nr 204, II piętro.

Wzór deklaracji oraz szczegółowe informacje w sprawie sposobu składania deklaracji znajdują się na stronie internetowej ZGPD7

Informujemy, że w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, należy złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz sposób uiszczania opłaty

Od 1 maja 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą odpowiednio:

  • 25 zł miesięcznie/mieszkańca,
  • 50 zł miesięcznie/mieszkańca - stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od 01.05.2020 r. stanowiącej iloczyn nowej stawki opłaty oraz danych zawartych w dotychczasowych deklaracjach.

Opłaty za odpady należy uiszczać w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Terminy opłat przypadają co dwa miesiące, do 20-go dnia każdego drugiego miesiąca (20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 października, 20 grudnia). Opłaty należy wnosić na indywidualny nr konta przypisany do nieruchomości, wskazany w zawiadomieniu o opłacie.