GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady problemowe

Odpady problemowe i niebezpieczne można bezpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK mieszczących się przy:

 • ul. Bielawskiej 15B w Dzierżoniowie (baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie),
 • ul. Ceglanej 2 w Bielawie.

Punkty są czynne w: poniedziałki i środy, w godz. 11:00 - 19:00 oraz w soboty, w godz. 8:00 - 16:00.

Odpady problemowe zbierane w PSZOK:

 • odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów (zielone) - w ilości nie przekraczającej 300 litrów/nieruchomość/tydzień;
 • bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 • przeterminowane leki;
 • odpady niebezpieczne i chemikalia, w tym: resztki farb, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach oraz inne odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nieprzekraczającej 300 kg/ nieruchomość / tydzień
 • styropian opakowaniowy, np. wypełnienie opakowań sprzętu RTV-AGD;
 • zużyte opony z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i rolniczych - w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 5 sztuk;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) - w ilości nieprzekraczającej 300 kg/ nieruchomość / tydzień;
 • posegregowane odpady (papier, szkło, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe – kartony po sokach).

Przeterminowane leki można dostarczać także do apteki zlokalizowanej w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 53.

Wykaz podmiotów gospodarczych zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Dzierżoniów

Rolę podmiotu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dla Gminy Dzierżoniów pełnią punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowane w Dzierżoniowie przy ul. Bielawskiej 15B, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Dzierżoniowa, tel. 74 831 33 18 oraz w Bielawie przy ul. Ceglanej 2, prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., tel. 74 833 49 31.

Ponadto informujemy, że zużyty sprzęt RTV i AGD pochodzący z gospodarstw domowych można oddać nieodpłatnie w sklepie, w chwili zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.)