Strona główna

Przebieg trasy obwodnicy Dzierżoniowa

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-11-21

Przebieg trasy obwodnicy Dzierżoniowa

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ramach projektu 'Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne na wsi i w małych miastach" realizowanego przy wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi, Gmina Dzierżoniów prowadzi konsultacje dot. zagadnień z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Tematami dotychczas przeprowadzonych konsultacji były m.in. zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej, wyznaczenie terenów zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wyznaczenie terenów przeznaczonych pod farmy fotowoltaiczne. Obecnie tematem przewodnim są obwodnice.

Obwodnice budowane są w celu odciążenia ruchu drogowego w terenie zabudowanym, a także zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo uwalniają społeczność lokalną od ruchu tranzytowego, zmniejszają smog oraz hałas w bezpośredniej zabudowie mieszkaniowej. Mając na uwadze powyższe od 2017 roku trwają prace związane z budową obwodnicy Dzierżoniowa w ramach zadania pn.: "Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382". Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską i odbywa się w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Wartość prac projektowych opiewa na kwotę ok. 174 mln zł, z czego szacuje się, że ok. 135 mln zł będzie pochodziło ze środków unijnych.

Przebieg trasy obwodnicy
Obwodnica Dzierżoniowa usytuowana będzie na linii Dzierżoniów - Ząbkowice. Bieg rozpoczyna od strony Świdnicy przez strefę ekonomiczną w Dzierżoniowie, w dalszej kolejności przecinać będzie drogę Dzierżoniów - Pieszyce oraz drogę Dzierżoniów - Bielawa. W Piławie Dolnej obwodnica zlokalizowana będzie równolegle z drogą do Ząbkowic, aby ostatecznie się z nią połączyć. Całe przedsięwzięcie podzielono na trzy etapy o łącznej długości ok 12 km.

I etap
Pierwszy etap obwodnicy został zrealizowany na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie. Wybudowano dwa ronda na ul. Jana Kilińskiego i ul. Świdnickiej, dodatkowo usunięto kolizje na istniejących sieciach energetycznych oraz gazowych, a także wybudowano wiadukt nad ul. Brzegową i ul. Nowowiejską. Nowa infrastruktura obejmuje również oświetlenie, drogi dla pieszych (chodniki) i rowerów oraz ekrany akustyczne. Wykonawcą robót I etapu wybranego w wyniku przetargu nieograniczonego została firma M-SILNICE A.S. (Spółka Akcyjna) Husova 1697 530 03 Pardubice Czechy, M-SILNICE A.S. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Cieszyńska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Prace związane z budową pierwszego etapu obwodnicy zakończyły się w 2021r., a wartość kontraktu obejmującego prace projektowe i roboty budowlane finalnie wyniosła ok. 35 mln zł.

II etap
Obecnie trwa realizacja drugiego etapu obwodnicy, którego Wykonawcą jest firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości, która zobowiązała się do wybudowania drogi o długości ok. 2,81 km na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do wybudowanego w I etapie ronda na ul. Jana Kilińskiego. Projekt obejmuje budowę ronda w ciągu ul. Batalionów Chłopskich, za którym obwodnica przecina czynną od zeszłego roku linię kolejową nr 341 relacji Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa skanalizowane skrzyżowania obwodnicy: z ul. Ceglaną i ul. Parkową. W miejscu przecięcia nowej trasy z potokiem Brzęczek powstanie most, natomiast w etapie końcowym przeprowadzone zostaną nasadzenia zieleni. Zaprojektowany odcinek drogi skróci i poprawi jakość dojazdu do Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy bez konieczności przejazdu przez Dzierżoniów. Zakończenie robót budowlanych związanych z realizacją II etapu obwodnicy zostało zaplanowane na wrzesień 2023 r., natomiast wartość inwestycji to ponad 42 mln zł.

III etap
Ostatni, czyli trzeci etap obwodnicy obejmuje odcinek ok. 6 km od ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie do skrzyżowania przy ul. Andrzeja Struga w Piławie Górnej. W ramach tego etapu przewiduje się budowę: drogi w nowej lokalizacji, chodników i ścieżek rowerowych, skrzyżowań oraz dróg dojazdowych, mostów nad rzeką Bielawica i potokiem Rogoźnica, ekranów, przejść dla zwierząt, oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostaną także istniejące drogi w celu ich dopasowania do nowego układu komunikacyjnego oraz powstaną nowe nasadzenia. Usunięte zostaną kolizje z sieciami gazowymi, liniami energetycznymi, teletechnicznymi oraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągiem. Wykonawcą III etapu również jest firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości,a wartość kontraktu wynosi ok. 86 mln zł. Termin realizacji ostatniego odcinka to ok. 4 lata, w związku z powyższym zakończenie wszelkich prac związanych z budową obwodnicy Dzierżoniowa planowane jest na 2026 rok.

Dlaczego potrzebujemy obwodnicy Dzierżoniowa?
Dzięki obwodnicy Dzierżoniowa - Miasto Dzierżoniów zostanie odciążone od ruchu generowanego przez gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także od tranzytowego ruchu zewnętrznego (którego punktem docelowym są mniejsze miejscowości);

  • skróci się i poprawi jakość dojazdu do Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy bez konieczności przejazdu przez Dzierżoniów;
  • zmniejszy się ruch na istniejących drogach powiatowych i gminnych;
  • odsunięty zostanie wielotonażowy ruch od obszarów zabudowanych;
  • skróci się czas podróży, jednocześnie zwiększy się komfort jazdy i oszczędność paliwa;
  • poprawi się bezpieczeństwo na obciążonych ruchem odcinkach istniejącej sieci dróg w obszarze oddziaływania drogi wojewódzkiej, zmaleje ryzyko wypadków;
  • ograniczeniu ulegnie emisja spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych odcinków dróg;
  • rozwiną się tereny przyległe do obwodnicy.

powrót do poprzedniej strony