Strona główna

Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-10-01

Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

aktualności Gmina Dzierżoniów

8 marca 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na Zadania w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr 0023/D/CM/WB/2023 z dnia 03.02.2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

 1. działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5 klasy lub dyrektywy ekoprojektu oraz ich zamianie na:
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • kondensacyjny kocioł gazowy,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła powietrze-woda,
  • pompę ciepła powietrze-powietrze,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 2. działania dodatkowe polegające na:
  • wykonaniu instalacji c.o.,
  • wykonaniu instalacji CWU,
  • wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
  • wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

UWAGA! NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJI WYŁĄCZNIE NA DZIAŁANIA DODATKOWE! Kosztem kwalifikowanym jest także sporządzenie dokumentacji projektowej Zadania w zakresie przewidzianym Programem.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację oraz poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania

Dofinansowanie jest dedykowane dla Beneficjentów końcowych, czyli osób fizycznych spełniających określone w Programie warunki:

 1. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
  1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. ustalonym:
   • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
   • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra,
  3. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
  4. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz.U.2022 r. poz. 615 z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) - d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.
  Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
 2. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
   • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 lit. b, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
 3. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm. ), nie przekracza kwoty:
   • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

   lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

   W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

   Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

 • w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą Gminy Dzierżoniów (dalej "Gmina") znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) : /9218istmhk/skrytka lub
 • w formie papierowej na adres: Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" prowadzony przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, ul. Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów, zwanego "Punktem konsultacyjnym".

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Dzierżoniów.(Regulamin zawarty jest w Zarządzeniu Nr 539-33-23 Wójta Gminy Dzierżoniów)

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:
Tel.: 517 566 669, 519 422 470
e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl, konsultant@stowarzyszeniezd.pl.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od 8 marca 2023 r. do 31 października 2025 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Ogólne wytyczne Programu dostępne są na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu. (https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie/w_614,dokumenty-programowe).


Dane (stan na dzień 30.04.2024 r.)
 • Liczba udzielonych konsultacji: 325
 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych: 14
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych: 3
 • Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym: 43 688,09 zł
Załączniki:
 1. ZARZĄDZENIE NR 539/33/23 WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW Z DNIA 14 KWIETNIA 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Dzierżoniów.

powrót do poprzedniej strony