AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-04-06

Opieka wytchnieniowa - wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów przystąpiła do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi za nią żadnych opłat.

W gminie Dzierżoniów program realizowany będzie w formie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i zostanie nim objętych 7 rodzin (5 dzieci i 2 dorosłych, 240 godzin usługi na osobę). Beneficjenci programu zostaną zakwalifikowani na podstawie zgłoszeń i po spełnieniu poniższych kryteriów:

  • sprawowanie bezpośredniej opieki nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego lub
  • opieka nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

  • karty zgłoszeniowej do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022,
  • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
  • w przypadku dzieci do 16 roku życia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM - wypełnionej przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę.

Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość zadania wynosi 67 200,00 zł. Dofinansowanie obejmuje 100% tej kwoty.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 74 8325660.

powrót do poprzedniej strony