AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-11-08

Oczyszczalnia ścieków w Owieśnie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W Owieśnie odebrano lokalną biologiczną oczyszczalnię ścieków, która powstała na potrzeby sali wiejskiej. Zastąpiła ona zbiornik bezodpływowy wykonany wiele lat temu.

To kolejna inwestycja zrealizowana z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość zadania to 148 828,77 zł. Na jego realizację gmina Dzierżoniów pozyskała 101 529 zł. Stanowi to 63,63% kosztów kwalifikowalnych (kosztów bez podatku VAT).

Likwidacja zbiornika oraz zastąpienie jego funkcji biologiczną oczyszczalnią ścieków przyczyni się do ograniczenia kosztów eksploatacyjnych.
logo PROW
Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Operacja pn. "Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie"

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020.

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Owiesno poprzez budowę lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie na terenach nieobjętych kanalizacją zbiorczą, co przyczyni się do ograniczenia ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu oraz poprawi parametry oczyszczonych ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w OwieśnieOczyszczalnia ścieków w Owieśnie
powrót do poprzedniej strony