Strona główna

Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-12-02

Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.), informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 327 (OHM Bielawa), organizowanego przez Nadleśnictwo Świdnica w dniu 09 grudnia 2023 roku.

Terminarz polowania stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3-5 prawa łowieckiego Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

powrót do poprzedniej strony