Strona główna

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-05-26

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Raport o stanie gminy i ocena realizacji budżetu za ubiegły rok były najważniejszymi tematami minionej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 25 maja.

Wójt Gminy Marek Chmielewski przedstawił Radzie "Raport o stanie gminy za rok 2022". Dokument powstał na podstawie danych przekazanych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy. Obszary, jakie zostały objęte analizą, to m.in. oświata, polityka społeczna i mieszkaniowa, kultura, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i finanse.

Radni wysłuchali sprawozdania wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Przedstawione zostały również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, a także Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. Wszystkie były pozytywne.

W głosowaniach radni jednogłośnie przyjęli uchwały: w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia Wójtowi Gminy Dzierżoniów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony