Strona główna

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-05-31

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Raport o stanie gminy i ocena realizacji budżetu za ubiegły rok były najważniejszym tematem majowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 30 maja.

Raport o stanie gminy za rok 2018 powstał na podstawie danych przekazanych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy. Obszary, jakie zostały objęte analizą, to m.in. oświata, polityka społeczna i mieszkaniowa, kultura, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i finanse. Dokument przedstawił Radzie Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

Po wysłuchaniu raportu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.

Następnie Rada wysłuchała sprawozdania wójta z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Przedstawiona została również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Wałbrzychu o przedłożonym sprawozdaniu, a także opinie Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady Gminy w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. Wszystkie były pozytywne.

W głosowaniach radni jednogłośnie przyjęli uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia Wójtowi Gminy Dzierżoniów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Podczas sesji Rada przyjęła też kilka innych uchwał, m.in. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego i wyrażenia zgody na współpracę z innymi gminami przy realizacji projektu pn. "Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce".

Rada w specjalnym oświadczeniu uczciła również trzydziestą rocznicę wyborów parlamentarnych. Radni podkreślili w nim, że wydarzenia sprzed 30 lat utorowały drogę dla powstania samorządności w Polsce oraz wyrazili szacunek dla obywateli, którzy swoją postawą walnie przyczynili się do demokratycznych zmian i powstania wolnej Polski.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy DzierżoniówJednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony