AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-11-30

Pierwsza sesja w nowej sali narad

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zewnętrzne środki pozyskane przez Gminę Dzierżoniów to ponad 4 mln 600 tys. W dniu 26 listopada 2009r. w Sali Narad Urzędu Gminy, przy ul. Piastowskiej 1 pok. nr 217, o godz. 9:00 odbyła się XLIV/09 Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Na początku sesji wójt Marek Chmielewski przedstawił radnym informację na temat pozyskanych w roku 2009 środków zewnętrznych na zadania Gminy. Ogółem jest to suma 4.621.404,33 zł. Na tę kwotę składają się środki w wysokości 805.056 zł, przypadające na gminę Dzierżoniów z Programu Leader na "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" oraz suma 3.816.348,33 zł, do której wliczono środki unijne oraz inne środki zewnętrzne, na które gmina podpisała umowy w 2009 r., jak również środki przekazane na konto gminy w wyniku umów podpisanych w roku 2008 r.

Z funduszy Unii Europejskiej gmina Dzierżoniów pozyskała 2.521.210,33 zł. Z działania "Odnowa i rozwój wsi" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pozyskano 884.389 zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 otrzyma 1.516.187,33 zł. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina Dzierżoniów otrzymała 120.634 zł. Ponadto z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej pozyskano 590.476 zł. Z pozostałych środków zewnętrznych gmina Dzierżoniów pozyskała 704.662 zł.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierżoniów na rok 2010. Stawka netto dla gospodarstw domowych za 1 m3 wody wyniesie 2,77 zł a opłata abonamentowa odbiorców rozliczanych według wodomierza głównego wyniesie 5,10 zł za miesiąc. Przy ustalaniu taryfy przyjęto zasadę zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody z uwzględnieniem ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizacji kosztów.

Kolejnym punktem sesji było zatwierdzenie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie 01.01.2010r. – 31.06.2011r. Za odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w sieci kanalizacji - stawka opłaty za 1m3 odprowadzanych ścieków wyniesie 3,08 zł netto ( plus 7% VAT). Za odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w punkcie zlewnym – stawka opłaty za 1m3 dowiezionych ścieków wyniesie 4,50 zł netto ( plus 7% VAT). Podstawową przesłanką do uchwalenia stawek taryf zapewniających pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków, jest planowana od 01.01.2010r. zmiana organizacyjna w gminie Dzierżoniów, polegająca na utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej pn. Zakład Gospodarki Komunalnej. Przedmiotem działalności tej jednostki jest m.in. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Dotychczas gospodarką ściekami na terenie objętym kanalizacją zbiorczą zajmuje się Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Mościsku, która funkcjonuje w strukturze organizacyjnej jako jeden z referatów Urzędu Gminy.

Powołanie w/w jednostki pozwoli na precyzyjne określenie kosztów eksploatacji i utrzymania sieci, które są podstawą do ustalenia niezbędnych przychodów. Taryfa określona na rok 2009 była o 28,3% wyższa w stosunku do opłaty w roku 2008. Był to stosunkowo duży jednorazowy wzrost, dlatego opłatę pozostawiono na poziomie roku 2009. Na koniec nadano nazwę "Gracja", pomnikowi przyrody, lipie drobnolistnej rosnącej na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Tuszynie.

powrót do poprzedniej strony