AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-09-30

Sesja Rady Gminy w Uciechowie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 24 września 2009r. w Centrum Kulturalno – Sportowym w Uciechowie, przy ul. Sportowej 4, odbyła się XII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Głównym tematem tej sesji było sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze roku 2009 r. Dochody budżetu gminy na 2009 rok zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości 21.170.354 zł. Na dzień 30 czerwca 2009r. dochody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 9.690.654,88 zł, co stanowi 45,78%. Najważniejsze dochody podatkowe gminy kształtowały się w następujący sposób - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z zaległościami wyniosły 489.958,71 zł, tj. 51,57% planowanej w roku 2009 kwoty. Planowany roczny dochód z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wraz z zaległościami to kwota 850.000 zł. Plan zrealizowano w wysokości 401.052,94 zł, tj. 47,18%. Z podatku rolnego od osób fizycznych gminną kasę zasiliło 643.257,02 zł, co stanowi 50,22% planowanych dochodów.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2009 rok po zmianach wyniósł 24.162.047 zł. W I półroczu 2009r. wydano 9.091.426,61 zł., co stanowi 37,63% realizacji planu . Najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco - na wydatki bieżące z zaplanowanych 19.207.917 zł, wydano 8.520.828,94 zł, co stanowi 44,37% realizacji planu rocznego. Plan wydatków majątkowych zakładał 4.954.130 zł, wykonanie zaś wyniosło 570.597,67 zł, co stanowi 11,52% realizacji planu. W pierwszym półroczu 2009r. wykonanie wydatków bieżących nie przekroczyło 50% wykonania planu. Świadczy to o racjonalnym podejściu do ich wykorzystywania. Niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wiąże się z prowadzonymi cyklami inwestycyjnymi, których zakończenie planowane jest na koniec bieżącego roku.

Gmina wystąpiła także o środki zewnętrzne na realizację niezbędnych inwestycji i remontów. Stan pozyskanych środków w czerwcu 2009 r. wynosił 1.234.435 zł między innymi z funduszy Województwa Dolnośląskiego, Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Z procedur oceny złożonych wniosków istnieją realne szanse na pozyskanie kolejnych funduszy o czym stale informujemy mieszkańców gminy.

Zarządzanie środkami budżetowymi w pierwszym półroczu 2009r. oparte było na zasadach racjonalnej gospodarki i realizacji w pierwszej kolejności żywotnych interesów mieszkańców i równomiernego rozwoju gminy. Jednakże sytuacja gospodarcza i realny spadek dochodów ludności spowodował, że realizacja budżetu była trudna. Łącznie uzyskane w I półroczu dochody są niższe od zakładanych o 4,22%. Bieżąca analiza dochodów i prognoza ich uzyskiwania spowodowała konieczność ograniczenia wydatków. Wydatki bieżące są o 5,63% niższe od zakładanych.

Ponadto informację o realizacji budżetu za I półrocze roku 2009 przedstawiła Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

W drugiej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia od 1 stycznia 2010 r. gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów”. Do jego zadań należeć będzie prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenie ścieków oraz administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Kolejną ważną uchwałą było wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z powiatem dzierżoniowskim o udzieleniu dotacji przez gminę Dzierżoniów na dofinansowanie w roku 2010 remontu drogi powiatowej Jodłownik – Kietlice i Ostroszowice – Bielawa o łącznej długości 7204 mb. Koszt wykonania remontu planowany jest na 3.306.000 zł z czego gmina Dzierżoniów dofinansuje 400.000 zł.

powrót do poprzedniej strony