AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-11-06

Sesja w Ostroszowicach - Podatki i drogi

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 30 października 2008r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ostroszowicach, miała miejsce XXVIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Na początku sesji przedstawiona została informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów. Opracowywane studium określi na najbliższe lata politykę przestrzenną w zakresie zrównoważonego rozwoju gminy. Uchwała ta wynika z potrzeby opracowania dokumentu dającego podstawę dalszego rozwoju przestrzennego wsi Piława Dolna, Ostroszowice oraz Owiesno. W konsekwencji tego gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych wsi.

Następnie uchwalono zasady wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wychodząc naprzeciw postulatom środowisk OSP, ujednoliciło zasady wypłat. Za godzinę udziału w akcji strażak ochotnik z gminy Dzierżoniów otrzyma 10 zł, a jej kierownik 12 zł.

Radni określili także stawki w podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2009r. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, mieszkańcy zapłacą 0,66 zł od 1 m² powierzchni, od budynków mieszkalnych 0,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Natomiast od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka podatku wyniesie 17,60 zł od 1 m². Koszt podatku za budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym kształtuje się na poziomie 8,20 zł od 1 m². Natomiast od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego podatek wyniesie 5,62 zł od 1 m², pozostając na poziomie z roku 2008. Ogółem wzrost podatków wyniósł nie więcej niż 3 %, mimo zaplanowanego przez rząd 5 procentowego wzrostu maksymalnego.

Ponadto Rada Gminy ustaliła średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę podatku rolnego w roku 2009r., w kwocie 50 zł za 1 kwintal. Jest to cena o 2 zł mniejsza niż w roku 2008 i o 5,80 zł mniejsza od kwot określonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Na sesji wyrażono także zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim o współdziałanie przy pracach porządkowych i remontowych w pasach dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Dzierżoniów. Od października do grudnia 2008 do prac skierowanych zostanie trzech pracowników interwencyjnych z gminy. Ponadto uchwalono porozumienie z Powiatem Dzierżoniowskim o udzieleniu dotacji przez Gminę Dzierżoniów na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Kołaczów – Roztocznik, o długości prawie 3,5 km. Wspólne finansowanie obniży koszty zaangażowania środków finansowych każdej ze stron oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Gmina Dzierżoniów przystąpiła także do spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Dzierżoniowie w celu realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego”. Projekt będzie zgłaszany do dofinansowania w ramach Funduszu Spójności i Gmina Dzierżoniów przeznacza na ten cel w latach 2010-2012 kwotę w wysokości 3 000 000 zł. jako wkład własny. Powyższa kwota zostanie przekazana na rzecz Wodociągów w zamian za udziały w spółce.

Radni wyrazili ponadto zgodę na przystąpienie Gminy Dzierżoniów do „Subregionu Sowiogórskiego” oraz opracowanie Strategii Subregionu Sowiogórskiego. Ma to na celu przygotowanie wniosków na rozwój turystyki zgodnie z założeniami Strategii Subregionu. Dzięki temu możliwe będzie ubieganie się o współfinansowanie projektów ze źródeł unijnych, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Gmina przystąpiła także do wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich”. Wniosek do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 7, Działanie 7.2 Rozwój Infrastruktury placówek edukacyjnych składa Fundacja „Promyk Słońca” z Wrocławia. W części gminy Dzierżoniów dotyczy on wybudowania dwóch nowych budynków przedszkolnych: w Uciechowie i w Ostroszowicach, co pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich gminy Dzierżoniów.

powrót do poprzedniej strony