AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-09-01

Sesja Rady w Roztoczniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 28 sierpnia 2008r. w sali wiejskiej w Roztoczniku, odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem sesji była praca placówek oświatowo - wychowawczych na terenie gminy Dzierżoniów w roku szkolnym 2007/2008 oraz stan przygotowań szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2007 / 2008 do gminnych placówek oświatowych uczęszczało 837 uczniów, w tym: do szkół podstawowych 468 uczniów, do gimnazjum 206 i do przedszkoli 163, z czego 80 to 6-latki. Kadra pedagogiczna w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 80.

Uczniowie spełniający kryterium dochodowe zostali objęci pomocą materialnąw postaci zakupu podręczników szkolnych oraz mundurków szkolnych, ogółem 339 uczniów na łączną kwotę 26 050 zł ( 45% uczniów).

Dożywianiem zostało objętych 88 uczniów na kwotę (od stycznia do czerwca 2008) w wysokości 30 709 zł.

Uczniowie z naszych placówek wyjeżdżali na zielone szkoły, z tej formy skorzystało 115 uczniów na kwotę 11 500 zł oraz 4 uczniów wyjechało na turnusy rehabilitacyjne. Na kolonie letnie do nadmorskich miejscowości wyjechało 45 uczniów.

Na zakończenie roku szkolnego Zarządzeniem Wójta Gminy Dzierżoniów 61 najzdolniejszych uczniów otrzymało nagrody za bardzo dobre wyniki nauczania i wzorowe zachowanie.

Uczniowie gminnych placówek objęci są również różnymi formami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, ogółem tą formą pomocy objęto 227 uczniów (stypendia socjalne) i 4 osoby otrzymały zasiłki szkolne.

Uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów z dniem 31 sierpnia 2008 roku została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Uciechowie, dzieci z tej placówki podejmą naukę w Szkole Podstawowej w Tuszynie.

W celu poprawy warunków nauczania w ubiegłym roku szkolnym oraz w czasie wakacji wykonano następujące prace:
  • " w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku wymieniono schody na II piętrze oraz 9 sztuk okien, wykładzinę podłogową, pomalowano klasy lekcyjne.
  • " w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej odnowiono pomieszczenia, malowano klasy lekcyjne, wymieniono wykładzinę podłogową. Planowany jest remont dachu szkoły i przedszkola wraz z łącznikiem do sali gimnastycznej.
  • " w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach odnowiono klasy lekcyjne oraz zaadaptowano pomieszczenie na klaso pracownię. W czerwcu placówka otrzymała nowe komputery do pracowni informatycznej.
  • " w Szkole Podstawowej w Tuszynie pomalowano klasy i wykonano prace w ramach gwarancji.
  • " w Gimnazjum Gminnym zamontowano bednarkę pod potrzeby instalacji odgromowej oraz pomalowano 2 gabinety klasowe, wycyklinowano podłogę w pracowni przedmiotowej, położono gładź i pomalowano korytarz prowadzący do sali gimnastycznej.

Po zakończeniu części sesji poświęconej oświacie, podjęto uchwały w sprawach zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Dzierżoniów. Na jej podstawie, na wniosek radnego przewodniczący Rady Gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej według stawek zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Kolejna uchwała dotyczyła sołtysów i miesięcznej diety za dojazd i udział w naradzie sołtysów w wysokości od 117 zł do 198 zł w zależności od ilości mieszkańców oraz oddalenia wsi od Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Ważne było także uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jodłownik obręb Ostroszowice. Celem planu jest przeznaczenie działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i ukształtowanie zespołu zabudowy harmonijnie wpisującego się w przestrzeń otuliny Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Radni podjęli także uchwałę o wystąpieniu ze związku międzygminnego pn. "Związku Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy" z dniem 31 grudnia 2008r. W dniu 7 lipca 2008r, odbyło się Walne Zgromadzenie Międzygminnego Związku Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy, gdzie podjęto decyzje o rozwiązaniu związku.

Kolejne uchwały dotyczyły przeznaczenia do sprzedaży działek budowlanych w Roztoczniku i Tuszynie oraz nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnej we Wrocławiu na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Pilawie Dolnej. Dzięki temu poszerzona zostanie ulica Słoneczna, co pozwoli na swobodny zjazd z drogi wojewódzkiej.

Następnie , w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Uciechowie, Filia Biblioteki Publicznej nr 2 w Uciechowie została przeniesiona do odremontowanego budynku gminnego po byłej szkole. Nowa siedziba Filii nr 2 w Uciechowie znajduje się więc przy ul. Piastowska nr 1.

Ostatnimi uchwałami w porządku obrad było przyznanie dotacji dla parafii z gminy Dzierżoniów. Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Mościsku otrzymała 10.000 zł na wykonanie systemu wykrywania pożaru i systemu alarmowego. Parafia p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Gilowie dostała 14.000 zł na wykonanie remontu wieży kościoła filialnego p.w. Św. Piotra i Pawła w Dobrocinie, a 16.000 zł zostało przekazane Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kiełczynie na wykonanie dokumentacji budowlanej - projektu remontu kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tuszynie

powrót do poprzedniej strony