AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-01-23

Autobus marki Man A01 na sprzedaż

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Autobusu marki Man A01.

Przedmiotem przetargu jest:

 1. Autobus marki MAN A01
 2. Nr rejestracyjny DDZ 37VP
 3. Rok produkcji 1997, pierwsza rejestracja 16.12.1997r.
 4. Stan licznika - 684525 km
 5. Ilość miejsc siedzących - 47
 6. Ilość miejsc stojących - 35

Cena wywoławcza samochodu wynosi 29900 zł. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul.Piastowska 1 (pokój nr 216) w dniu 08.02.2017r. o godz.11:00.

Warunki przetargu

 1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2990zł do dnia 07.02.2017r. na konto urzędu Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy, dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku.
 2. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia wygrywającemu przetarg .
 3. Wadium pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 299 zł.
 5. Do ceny autobusu osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Kandydatem na nabywcę będzie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za autobus.
 7. Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży na konto gminy wskazane na fakturze.
 8. Ustala się termin zawarcia umowy kupna- sprzedaży w ciągu 7 dni od przetargu.
 9. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy w ciągu 7 dni wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 10. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu i ze stanem technicznym autobusu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 11. Koszty opłaty skarbowej ponosi nabywca autobusu.

Pojazd można oglądać codziennie na parkingu przy Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 70. Dodatkowe informacje odnośnie w/w przetargu można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 205, pod nr tel. 74 832-56-85.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Autobus marki Man A01 na sprzedażAutobus marki Man A01 na sprzedaż
powrót do poprzedniej strony