AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-04-25

Sesja absolutoryjna

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 24 kwietnia 2008r. w Sali Wiejskiej w Owieśnie, miała miejsce XXII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Była to jedna z najważniejszych sesji w roku, ponieważ po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Dzierżoniów.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Uciechowie. Gmina Dzierżoniów realizuje koncepcję funkcjonowania oświaty zakładającą racjonalizację sieci szkół i placówek oświatowych na terenie gminy w sposób gwarantujący uczniom optymalne warunki kształcenia, wychowania i opieki a nauczycielom możliwość rozwoju zawodowego. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły Podstawowej w Uciechowie jest malejąca liczba uczniów podlegająca obowiązkowi szkolnemu w obwodzie placówki. Dzieci ze zlikwidowanej szkoły będą uczęszczały do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie. Budynek po zlikwidowanej placówce nadal będzie pełnił funkcje kulturotwórczego centrum oświatowego w Uciechowie.

Kolejną ważną uchwałą było zatwierdzenie dokumentu "Plan Odnowy Miejscowości Roztocznik" . Zawiera on inwentaryzację istniejących zasobów we wsi, określa mocne i słabe strony tej miejscowości oraz kierunki rozwoju Roztocznika w latach 2008 - 2014. Zakłada się w nim, że miejscowość powinna zachować swój wiejski charakter oraz dla swojego rozwoju wykorzystywać naturalne zasoby krajobrazowe. Dokument ten da szansę na kontynuację realizacji między innymi koncepcji zagospodarowania terenu Kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Klubokawiarni w Roztoczniku, jako zadania priorytetowego. Stanowić on będzie także załącznik do wniosku o dofinansowanie budowy tego obiektu ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Następnie radni podjęli uchwałę dotycząca udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Dzierżoniów Powiatowi Dzierżoniowskiemu w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań przy drogach powiatowych : remont chodnika w Mościsku przy ul. Kolejowej, remont nawierzchni bitumicznej na drodze w Dobrocinie oraz budowę chodnika wraz z zatoką w Dobrocinie przy ul. Kościuszki.

Na koniec udzielona została pomoc finansowa w wysokości 15.000 zł gminie Bielawa na przygotowanie wyścigu Grand Prix MTB oraz Skandia MTB Maraton, organizowanego w ramach cyklu imprez Lang Team w kolarstwie górskim, która rozgrywana będzie także na terenie gminy Dzierżoniów. Zawody te są jedną z najważniejszych imprez kolarskich w Europie, relacjonowana w mediach ogólnopolskich i lokalnych, co daje możliwość szerokiej promocji walorów gminy.

powrót do poprzedniej strony