AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-08-04

Oferta złożona w trybie art. 19a

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dnia 28 lipca 2016 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Fundację Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu "Turystyki i krajoznawstwa" pt. "Geologiczny Earth-Caching na Przedgórzu Sudeckim".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce "Pożytek publiczny" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2016" oraz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Zgodnie z art. 19a ww. ustawy każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzierżoniów w Biurze Obsługi Klienta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: k.kossowska@ug.dzierzoniow.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1 58-200 Dzierżoniów, do dnia 11 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

powrót do poprzedniej strony