Strona główna

Rolnictwo i ochrona środowiska na sesji Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-04-01

Rolnictwo i ochrona środowiska na sesji Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rolnictwo, ochrona środowiska i melioracje - to główne tematy XXII sesji Rady Gminy Dzierżoniów, która odbyła się w czwartek 31 marca w sali narad Urzędu Gminy.

Po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad Maria Tyszer z Urzędu Gminy Dzierżoniów przedstawiła radnym informację na temat zagospodarowania działek gminnych.

Następnie prezes Związku ZGPD7 Piotr Furtak przybliżył Radzie zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Z kolei prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Dzierżoniowie Robert Grajek przywołał statystyki, według których gmina Dzierżoniów jest jednym z krajowych liderów w dziedzinie odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Kolejnym punktem obrad była informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ferdynanda Ardellego o głównych celach i możliwościach dla rolnictwa wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rada rozpatrywała również skargę na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów ze środków budżetu gminy,
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierżoniów w 2016 r.,
  • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2016,
  • przyjęcia przez gminę Dzierżoniów do realizacji zadania własnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji robót budowlanych oraz udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego przy realizacji zadania pn. "Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Jodłownik",
  • zmian w załączniku do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.

Sesję zakończyły informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Rolnictwo i ochrona środowiska na sesji Rady Gminy DzierżoniówRolnictwo i ochrona środowiska na sesji Rady Gminy DzierżoniówRolnictwo i ochrona środowiska na sesji Rady Gminy DzierżoniówRolnictwo i ochrona środowiska na sesji Rady Gminy DzierżoniówRolnictwo i ochrona środowiska na sesji Rady Gminy DzierżoniówRolnictwo i ochrona środowiska na sesji Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony