Strona główna

Oświata głównym tematem Sesji Rady Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-10-30

Oświata głównym tematem Sesji Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Raport z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 był najważniejszym punktem obrad XV Sesji Rady Gminy Dzierżoniów, która odbyła się w czwartek 29 października w Sali Narad Urzędu Gminy.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorz Powązka wraz z Wójtem Gminy Dzierżoniów Markiem Chmielewskim wręczyli listy gratulacyjne i upominki utalentowanym sportowcom z naszej gminy. Jako pierwsza gratulacje odebrała Marta Bukowska - mieszkanka Piławy Dolnej i reprezentantka AZS AWF Poznań w pływaniu synchronicznym. Marta od wielu lat otrzymuje stypendium Wójta Gminy Dzierżoniów za wysokie wyniki sportowe osiągane zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Jej osiągnięcia zostały również docenione przez Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień, która postanowiła przyznać jej stypendium z Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk". Następnie gratulacje odebrała reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej, która 27 października zajęła III miejsce na mistrzostwach Dolnego Śląska szkół podstawowych w unihokeju. Trener i opiekun drużyny Krzysztof Twardak opowiedział radnym o dotychczasowych osiągnięciach reprezentacji oraz o środkach finansowych na zakup sprzętu sportowego, jakie udało się pozyskać z Polskiego Związku Unihokeja.

Następnie Krystyna Skowrońska, Inspektor ds. Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów przedstawiła radnym "Raport z działalności placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2014/2015". Z raportu wynika m.in., że gmina Dzierżoniów zgodnie z kompetencjami prowadzi inwestycje oraz realizuje zadania służące poprawie warunków organizacyjnych i jakości pracy gminnych placówek oświatowych. W szkołach nadzorowanych przez gminę pracuje stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna, która oprócz wypełniania zadań dydaktyczno-wychowawczych dba wraz z pracownikami administracyjno-obsługowymi, aby nasze szkoły były bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne uczniom.

Kolejnym punktem obrad był wybór ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie oraz do Sądu Okręgowego w Świdnicy. W tajnym głosowaniu na ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję 2016-2019 wybrano Krystynę Panońko i Lucynę Sulikowską. Z kolei na ławnika do Sądu Okręgowego w Świdnicy wybrany został Włodzimierz Kwiatkowski.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawie:

 • określenia stawek w podatku od nieruchomości,
 • określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości,
 • określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku rolnym,
 • określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku leśnym,
 • wybrania przedstawicieli Rady Gminy Dzierżoniów do udziału w pracach Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2015-2017,
 • zmiany uchwały nr XIII/101/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku oraz nadania jej nowego statutu,
 • określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Dzierżoniów,
 • zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Dzierżoniów,
 • zmiany w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2015,
 • określenia stawek podatku od środków transportowych,
 • nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na własność gminy Dzierżoniów nieruchomości położonej w Piławie Dolnej.

Oświata głównym tematem Sesji Rady Gminy DzierżoniówOświata głównym tematem Sesji Rady Gminy DzierżoniówOświata głównym tematem Sesji Rady Gminy DzierżoniówOświata głównym tematem Sesji Rady Gminy DzierżoniówOświata głównym tematem Sesji Rady Gminy DzierżoniówOświata głównym tematem Sesji Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony