Strona główna

Zakończono prace na drogach w Piławie Dolnej i Dobrocinie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-09-18

Zakończono prace na drogach w Piławie Dolnej i Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 17 września gmina Dzierżoniów przeprowadziła odbiór końcowy zadania pn.: "Przebudowa drogi nr 116970D ul. Spacerowej w Piławie Dolnej w km 0+000 - 0+480 (intensywne opady deszczu oraz powódź sierpień 2014)", a także dokonała odbioru końcowego drogi 2.1 w Dobrocinie w ramach zadania "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW"- droga 2.1.

Przebudowa ul. Spacerowej w Piławie Dolnej o łącznej długości 480 mb obejmowała wykonanie robót ziemnych i nawierzchniowych z kostki betonowej wraz z umocnieniem skarp rzeki Piława płytami betonowymi ażurowymi. Wykonawcą inwestycji była firma Wykonawstwo Robót Drogowych Tomasz Cydzik z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Gen. Wł. Andersa 23/3. Koszt realizacji inwestycji: 171 826,32 zł.

Na to zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i ich usuwanie w wysokości 137 461,00 zł.

Z kolei inwestycja w Dobrocinie jest kontynuacją budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonywanych w ramach projektu "Scalanie gruntów wsi Dobrocin" i stanowi uzupełnienie sieci dróg dojazdowych do pól, które realizowane są od roku 2013.

Przebudowa drogi gminnej nr 2.1 w Dobrocinie o łącznej długości 1 040 mb obejmowała wykonanie robót ziemnych, ułożenie krawężników i nawierzchni bitumicznej, ułożenie kostki kamiennej w obszarze ochrony konserwatorskiej oraz renowację istniejących rowów i przepustów drogowych. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Świdnicy przy ul. Częstochowskiej 12 oraz PPHU "DROG-ZIEM" Zbigniew Wysoczański, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 15, 58-141 Stanowice. Koszt realizacji inwestycji: 932 157,54 zł.

Na tę inwestycję gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów robót budowlanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w 2015 roku.

Zakończono prace na drogach w Piławie Dolnej i DobrocinieZakończono prace na drogach w Piławie Dolnej i DobrocinieZakończono prace na drogach w Piławie Dolnej i DobrocinieZakończono prace na drogach w Piławie Dolnej i Dobrocinie
powrót do poprzedniej strony