AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-12-28

Dopłaty do materiału siewnego

aktualności Gmina Dzierżoniów

DOPŁATY Z TYTUŁU ZUŻYTEGO DO SIEWU LUB SADZENIA MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY

Producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany mogą się ubiegać o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dopłaty do materiału siewnego będą udzielane są przez Agencję Rynku Rolnego do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, jeżeli ilość tego materiału jest nie mniejsza niż minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

 • 100 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
 • 160 zł - w przypadku roślin strączkowych;
 • 500 zł - w przypadku ziemniaków.

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:
 1. posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 2. zużywa do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:
  1. zakupiony od:
   • przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo
   • podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym wpisanych do rejestru rolników,
   • podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym na obszarze pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli materiał ten został zakupiony, przywieziony i wysłany przez producenta rolnego w jego gospodarstwie.
  2. wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do rejestru rolników (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r., nr 41, poz. 271 z późn. zm.)).

Termin składania wniosków:

 1. dla materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, w okresie:
  1. od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego - w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego, albo
  2. od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca - w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego.
 2. w okresie od dnia 15 kwietnia do 15 czerwca - w przypadku materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużytego do siewu lub sadzenia w roku złożenia wniosku, który został:
  1. zakupiony w okresie od 1 września roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 31 maja roku złożenia wniosku lub
  2. wydany z magazynu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja roku złożenia wniosku.

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, producent rolny powinien ubiegać się na podstawie wniosku złożonego we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego.

Formularz wniosku o przyznanie dopłaty oraz więcej informacji na temat dopłat można uzyskać w OT ARR we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, tel. 071/ 335-01-51 lub na stronie internetowej www.arr.gov.pl

powrót do poprzedniej strony