AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-12-24

Akcja Zima 2014/2015

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2014/2015 na terenie gminy Dzierżoniów.


Utrzymanie chodników przylegających do dróg: zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2001 Nr 100 poz.1085 z późniejszymi zmianami) zajmują się właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się część drogi publicznej służącej do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Utrzymanie dróg gminnych: będzie przeprowadzane na zasadzie pogotowia tj. na konkretne zgłoszenie osobom dyżurującym (pracownikom urzędu), które bezzwłocznie będą przekazywać informacje o konieczności podjęcia konkretnych działań wykonawcy odpowiedzialnemu za fizyczne utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015. Założono, że planowany czas realizacji niniejszego utrzymania obejmować będzie termin do 15.04.2015r., a zadanie obejmuje zwalczanie śliskości zimowej poprzez:

  • odśnieżanie nawierzchni dróg gminnych
  • uszarstnianie nawierzchni dróg gminnych
  • odśnieżanie z jednoczesnym uszarstnianiem nawierzchni dróg gminnych.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej będą prowadzone tygodniowe dyżury przy koordynowaniu i nadzorowaniu prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Miejscem wykonywania prac utrzymaniowych są: drogi gminne w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych oraz inne drogi w tym agencyjne. Szacunkowa długość dróg 60 km na terenie Gminy Dzierżoniów.

Pracownicy Urzędu Gminy będą dyżurować pod nr telefonu:
074 832 56 89, 0504 898 096
.

Utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Dzierżoniów w sezonie 2014/2015 zajmować się będą wytypowani pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych pod telefonem stacjonarnym 74 831 31 29, 74 832 07 70 lub komórkowymi: 607 448 863 , 607 448 862, 607 448 892, 607 448 878, 603 880 094.

powrót do poprzedniej strony