Strona główna

Podsumowanie prac melioracyjnych z terenu Gminy Dzierżoniów w 2014r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-12-10

Podsumowanie prac melioracyjnych z terenu Gminy Dzierżoniów w 2014r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych jest jednym z głównych warunków, za pomocą których obszary wiejskie są chronione, ulepszane i prawidłowo kształtowane.

Systematyczne i należycie wykonane prace zmierzające do polepszenia funkcjonowania systemów melioracyjnych pozwalają na zwiększenie produktywności rolnej, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju terenów wiejskich i poprawy warunków bytowych ich mieszkańców.

Dodatkowo, sprawnie działające systemy melioracyjne zapobiegają negatywnym skutkom nadmiaru wód opadowych tj. np. lokalnym podtopieniom i powodziom. W pozytywny sposób wpływają również na kształtowanie środowiska naturalnego oraz tworzenie mikroekosystemów.

Gmina Dzierżoniów, tak jak i w latach ubiegłych, w roku 2014 przeprowadziła szereg projektów mających na celu właściwe utrzymanie rowów melioracyjnych i cieków wodnych.

Jednym z przedsięwzięć, które udało się zrealizować dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, było wykonanie zadania pn. "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów w roku 2014". Prace wykonywane w ramach powyższego zadania realizowała firma wyłoniona w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Całość zadania objęła 8980 mb rowów melioracyjnych oraz 2300 mb rowów przydrożnych zlokalizowanych w miejscowościach: Uciechów, Tuszyn, Włóki i Książnica. Prace w ramach zadania polegały m.in. na udrożnieniu przepustów, naprawie i wyprofilowaniu skarp oraz odmuleniu dna rowów. Wartość wykonanego zadania wyniosła 101 520,00 zł z czego wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego to 27 333,32 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem, które podjęte zostało przy współpracy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy oraz Powiatowym Urzędem Pracy była realizacja programu "Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej w roku 2014". W ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy Urząd Gminy zatrudnił 6 pracowników, których zadaniem było wykonywanie konserwacji urządzeń wodnych na terenie gminy Dzierżoniów. Ponadto przy realizacji zadania zostały zatrudnione osoby w ramach robót publicznych. Dzięki współpracy miedzy w/w jednostkami udało się przeprowadzić konserwację potoków: Jadkowa, Słocina, Krzywula i Czarna Woda na długości 3770 mb. Wykonano również prace poprawiające funkcjonowanie rowów melioracyjnych o łącznej długości 5360 mb w miejscowościach: Dobrocin, Uciechów, Włóki, Mościsko, Piława Dolna, Myśliszów, Roztocznik, Kiełczyn, Jędrzejowice, Owiesno, Ostroszowice i Jodłownik.

Podsumowanie prac melioracyjnych z terenu Gminy Dzierżoniów w 2014rPodsumowanie prac melioracyjnych z terenu Gminy Dzierżoniów w 2014rPodsumowanie prac melioracyjnych z terenu Gminy Dzierżoniów w 2014rPodsumowanie prac melioracyjnych z terenu Gminy Dzierżoniów w 2014r
powrót do poprzedniej strony