AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-03-13

Nowe decyzje podatkowe

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z koniecznością dostosowania ewidencji podatkowej prowadzonej przez Wójta Gminy Dzierżoniów do obowiązujących wymogów prawa, decyzje w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wydawane są w nowym programie podatkowym.

Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania zebrane na podstawie:

  • informacji i deklaracji składanych przez podatników
  • danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach,

Wprowadzenie aktualnego programu podatkowego wiąże się także z istotnymi zmianami (nowy wygląd) otrzymywanych przez podatników decyzji dotyczących wymiaru podatku, takich jak np. wyszczególnienie gruntów i budynków ze wskazaniem numeru działki oraz obrębu geodezyjnego przedmiotu opodatkowania, wprowadzeniem nowego numeru konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu podatku, czy też wykazanie udziałów poszczególnych współwłaścicieli w przypadku naliczenia podatku dotyczącego gruntów i budynków stanowiących współwłasność.

Mając na uwadze przejrzystość decyzji podatkowych dotyczących kilku współwłaścicieli, organ podatkowy wyodrębnił w decyzjach powierzchnie budynków uwzględniając zgłoszone dotychczas przez poszczególnych podatników powierzchnie użytkowe. Jednocześnie należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli budynek lub grunty stanowią współwłasność lub znajdują się one w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią one odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Solidarna odpowiedzialność za nieruchomość skutkuje prowadzeniem jednej kartoteki podatkowej dla wszystkich współwłaścicieli, a tym samym wydaniem jednej decyzji naliczającej łączną kwotę podatku dla nich wszystkich. Każdy podatnik otrzymuje decyzję o tym samym brzmieniu ze wskazaną jedną, wspólną kwotą naliczonego podatku, za której zapłatę odpowiadają solidarnie współwłaściciele.

Odstępstwo od zasady solidarnego opodatkowania obowiązuje jedynie w przypadku formalnego wyodrębnienia własności lokali. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Wszelkie wątpliwości dotyczące naliczenia podatku oraz przedmiotów opodatkowania można wyjaśniać telefonując pod wskazany w decyzji podatkowej numer telefonu lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów - Biuro Obsługi Klienta, parter (pokój nr 122).

powrót do poprzedniej strony