AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-04-26

XXXVII sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 25 kwietnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Tematem wiodącym obrad była działalność organizacji pozarządowych na terenie gminy oraz współpraca z tymi organizacjami.

Na sesję przybyli prezesi oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy: Stowarzyszenie "Aktywuj młodzież", Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI w.", Stowarzyszenie "Piława Dolna", Stowarzyszenie "Przyjaciół Gór Sowich", Stowarzyszenie "Razem dla Wsi", Stowarzyszenie "Roztocznik - Wspólna Przyszłość", Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś", "Stowarzyszenie "Wzgórza Kiełczyńskie", Stowarzyszenie "Przystań Mościsko" i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W pierwszej części obrad Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku ubiegłym oraz obejrzeli prezentację działań, osiągnięć i sukcesów poszczególnych organizacji w roku 2012, którą przedstawił kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Adam Wolniak. Podkreślił on w swoim wystawieniu bardzo dużą aktywność organizacji pozarządowych na terenie gminy Dzierżoniów oraz umiejętność pozyskiwania przez stowarzyszenia środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej oraz dobrą współpracę zarówno między poszczególnymi organizacjami jak i samorządem gminnym co znajduje swoje odbicie w pracach zawiązanego "Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy Dzierżoniów".

W kolejnym punkcie obrad radni obejrzeli prezentację oraz wysłuchali wystąpienia Elżbiety Rudnickiej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów na temat "Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Dzierżoniów". Uchwała Rady w sprawie przyjęcia "Oceny" została przyjęta jednogłośnie.

W dalszej części sesji Radni przyjęli uchwały w sprawie:

  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dzierżoniów na lata 2013-2025,
  • zmian w budżecie gminy na rok 2013,
  • zmiany uchwały Nr IX/57/11 Rady gminy Dzierżoniów w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  • zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim na współdziałanie przy pracach porządkowych i remontowych w pasach dróg powiatowych leżących na terenie gminy Dzierżoniów,
  • zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dzierżoniów w miejscowości Mościsko,
  • zmiany uchwały Nr XXX/231/12 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Obrady zakończyły informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania Radnych.

XXXVII sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXVII sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXVII sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXVII sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXVII sesja Rady Gminy DzierżoniówXXXVII sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony