Strona główna

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2013-01-22

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Dzierżoniów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie w/w ustawy na 2013 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Komisje konkursowe co do zasady pracować będą w godzinach pracy Urzędu Gminy. W skład konkretnej komisji konkursowej nie będą mogli wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą ubiegać się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy Dzierżoniów lub pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Wójt Gminy Dzierżoniów powoła komisję konkursową nie później niż do dnia dokonania oceny formalnej złożonych ofert.

Zgłoszenia prosimy składać na załączonym formularzu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów do dnia 31 stycznia 2013r. w kopercie oznaczonej: "Zgłoszenie na członka komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert organizowanym przez Gminę Dzierżoniów na 2013 rok".

Pobierz > formularz zgłoszeniowy

powrót do poprzedniej strony