Strona główna

Przypominamy o jesiennej deratyzacji !

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-09-18

Przypominamy o jesiennej deratyzacji !

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów przypomina o obowiązku przeprowadzenia we wrześniu jesiennej deratyzacji. Powyższy obowiązek wynika z § 24 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów przyjętego uchwałą NR XL/372/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 13 października 2006 r.

Deratyzację należy wykonywać dwa razy w roku:

  • deratyzacja wiosenna w kwietniu każdego roku;
  • deratyzacja jesienna we wrześniu każdego roku.

Do przeprowadzenia deratyzacji obowiązani są właściciele nieruchomości i obiektów na nich zlokalizowanych, które należą do osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właściciele domów wielorodzinnych, urzędów organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno-oświatowych.

Deratyzację winny dokonywać specjalistyczne jednostki posiadające odpowiednie środki do jej wykonania.

Uczestnicy akcji deratyzacyjnej w terminie do dwóch tygodni od jej zakończenia są obowiązani złożyć na piśmie sprawozdanie Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

Przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji nie zwalnia z obowiązku bieżącej walki z gryzoniami. Nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości do 5000 zł.

powrót do poprzedniej strony