AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2012-06-28

Jednogłośne absolutorium

aktualności Gmina Dzierżoniów

28 czerwca 2012r. w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyło się posiedzenie XXIV Sesji rady Gminy. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011, które przedstawił Wójt Marek Chmielewski.

Podkreślił on w swoim wystąpieniu, że realizacja budżetu w roku 2011 wymagała dużego wysiłku organizacyjnego oraz finansowego w stosunku do przyjętego planu. Konieczność jego korekt, w celu spełnienia wskaźników ekonomicznych wprowadzonych w ustawie o finansach publicznych, wiązała się z jednej strony, z właściwym zbilansowaniem relacji dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi, z drugiej zaś poprawie wskaźników zadłużenia w obecnym oraz kolejnych latach budżetowych.

Realizacja zadań w roku 2011 nierozerwalnie związana była również z założeniami i dostosowaniem planu zadań na lata następne, ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w związku ze złożonymi wnioskami o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych.

Następnie Radni wysłuchali :
  • Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierżoniów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za rok 2011,
  • Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie opinii z wykonania budżetu gminy za rok 2011 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dzierżoniów,
  • Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierżoniów z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Po krótkiej dyskusji Radni przystąpili do głosowania, w którym jednogłośnie przyjęli Uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierżoniów Markowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011.

W dalszej części obrad Radni przyjęli uchwały w sprawie:
  • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2012,
  • przystąpienia Gminy Dzierżoniów do Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Dzierżoniowskiego,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację przedsięwzięć: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904Dw miejscowości Mościsko", "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3009D w miejscowości Tuszyn-I etap",
  • zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Dzierżoniów,
  • wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Dzierżoniów Pani Agnieszki Anklewicz.

Obrady zakończyły informacje Wójta Gminy o realizacji uchwał, wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Jednogłośne absolutoriumJednogłośne absolutoriumJednogłośne absolutoriumJednogłośne absolutorium
powrót do poprzedniej strony