AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-12-27

Sesja budżetowa

aktualności Gmina Dzierżoniów

W przedświąteczny czwartek 22 grudnia 2011r. w sali wiejskiej w Ostroszowicach odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Dzierżoniów. W obradach sesji udział wzięli kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, proboszczowie parafii z Ostroszowic i Mościska, kierownicy referatów Urzędu Gminy a także sołtysi z terenu gminy.

Głównym punktem obrad było głosowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2011-2021 oraz uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2012. Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dzierżoniów, radni w/w projekty uchwał przyjęli jednogłośnie. W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła także uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie gminy na rok 2011,
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,
  • zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o uznanie lasów za ochronne,
  • zmiany Uchwały nr VIII/49/11 rady Gminy Dzierżoniów w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  • zmiany uchwały Nr XXVI/275/05 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów,
  • przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów na rok 2012.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Powązka oraz Wójt Marek Chmielewski złożyli wszystkim mieszkańcom gminy najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Po zamknięciu obrad wszystkich zebranych w świąteczny nastrój wprowadziły jasełka przygotowane i przedstawione przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach pod kierownictwem pp. Elżbiety Juziuk-Janickiej, Alicji Najwer i Iwony Cebulskiej.

Po przedstawieniu wszyscy obecni zostali zaproszeni przez panie z ostroszowickiego Koła Gospodyń Wiejskich na spotkanie, gdzie przy stole wigilijnym była chwila aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i spróbować wyśmienitych potraw wigilijnych. Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tej wyjątkowej sesji serdecznie dziękujemy.

Sesja budżetowa Sesja budżetowa Sesja budżetowa Sesja budżetowa
powrót do poprzedniej strony