AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-07-01

Jednogłośne absolutorium

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 30 czerwca 2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów. Po otwarciu i rozpoczęciu obrad Radni wysłuchali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierżoniów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za rok 2010.

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawił opinię w/w komisji w sprawie wykonania budżetu za rok 2010 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierżoniów i uchwałę RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierżoniów. W kolejnym punkcie obrad Wójt Gminy Marek Chmielewski zaprezentował Radzie sprawozdanie finansowe za rok 2010. Po krótkiej dyskusji Radni przystąpili do głosowania.

W pierwszej kolejności Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a następnie jednogłośnie udzielili Wójtowi Markowi Chmielewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2010. Po głosowaniu Wójt Gminy w krótkim wystąpieniu podziękował Radzie Gminy, pracownikom Urzędu oraz wszystkim mieszkańcom za dobrą współpracę i działania, które przyczyniły się do dobrej realizacji zadań postawionych przed naszym samorządem.

Po przerwie Rada Gminy przyjęła również następujące projekty uchwał w sprawie:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2011-2021,
  • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2011,
  • ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów,
  • zmiany uchwały nr IX/57 Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  • powołania Zespołu Opiniodawczego ds. Wyboru Ławników na kadencję 2012-2015,
  • zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów,
  • nieodpłatnego przyjęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na własność Gminy Dzierżoniów nieruchomości położonych w Piławie Dolnej i Dobrocinie.

Jednogłośne absolutoriumJednogłośne absolutoriumJednogłośne absolutoriumJednogłośne absolutorium
powrót do poprzedniej strony