Strona główna

Danuta Martowłos nowym sołtysem Mościska

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-30

Danuta Martowłos nowym sołtysem Mościska

aktualności Gmina Dzierżoniów

Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 29 marca br. został wybrany Sołtys i Rada Sołecka wsi Mościsko. Zebranie wiejskie rozpoczęło się sprawozdaniem z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz wykonania planu finansowo-rzeczowego sołectwa Mościsko za rok 2010, które przedstawił dotychczasowy Sołtys p. Michał Burban.

Pani Edyta Mulka-Gonera - lider grupy Odnowy Wsi zaproponowała wprowadzenie zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Zebranie Wiejskie podjęło jednogłośnie uchwałę w tej sprawie.

Następnie powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Edyta Mulka-Gonera, Krystyna Tercjak oraz Wojciech Korzeniowski. Na stanowisko Sołtysa wsi Mościsko kandydowała tylko jedna osoba - pani Danuta Martowłos. W głosowaniu udział wzięło 115 mieszkańców. W głosowaniu tajnym pani Danuta otrzymała 108 głosów za, 2 głosy przeciw, 5 głosów było nieważnych. W związku z tym, że kandydatka zdobyła wymaganą liczbę głosów tj. 50 % + 1 osób głosujących, nowym Sołtysem wsi Mościsko została pani Danuta Martowłos.

Obecni na wyborach sołeckich przedstawiciele władz samorządowych w osobach wójta Marka Chmielewskiego i sekretarza Ryszarda Brzeskiego podziękowali za lata dobrej współpracy ustępującemu sołtysowi, p. Michałowi Burbanowi oraz złożyli gratulacje nowo wybranej pani sołtys. Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej wsi Mościsko, która będzie wynosić 8 członków. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Janina Paluch, Zbigniew Zieliński, Urszula Piętka, Zbigniew Rogowski, Maria Prasał, Teresa Chrobak, Iwona Adamczyk oraz Michał Burban, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych, ale nie mniej niż 50 % + 1 osób głosujących.

Zebrani mieszkańcy poruszali problemy ważne dla społeczności sołectwa, dotyczące między innymi rowów melioracyjnych, spółek wodnych, wywozu nieczystości płynnych na pola oraz budowy nowych wałów na rzece Piławce.

Danuta Martowłos nowym sołtysem MościskaDanuta Martowłos nowym sołtysem Mościska
powrót do poprzedniej strony