PROJEKTY UE - Gmina Dzierżoniów

Nazwa operacji:
Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Typ operacji: Gospodarka wodno - ściekowa

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Owiesno poprzez budowę lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Sali wiejskiej w Owiesnie na terenach nie objętych kanalizacją zbiorczą, co przyczyni się do ograniczenia ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntów oraz poprawi parametry oczyszczonych ścieków

Wartość całkowita: 169045.00 zł

Koszty kwalifikowane: 159562.00 zł

Dofinansowanie: 101529.00 zł

Informacje dotyczące realizacji projektu

2018-11-08

Oczyszczalnia ścieków w Owieśnie

grafika-Oczyszczalnia ścieków w Owieśnie

W Owieśnie odebrano lokalną biologiczną oczyszczalnię ścieków, która powstała na potrzeby sali wiejskiej. Zastąpiła ona zbiornik bezodpływowy wykonany wiele lat temu.

Oczyszczalnia ścieków w Owieśnie