KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/07
Nazwa usługi
Zameldowanie na pobyt czasowy (trwający ponad 3 miesiące)
Dodatkowe informacje
Zgłoszenia zameldowania dokonuje się osobiście w formie pisemnego zgłoszenia w pok. Nr 107 na parterze lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której mieszka, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dokonując zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, osoba meldująca się, zgłasza dane przez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie pobytu czasowego"

Zgłoszenia zameldowania należy dokonać w ciągu 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Zameldowania osobiście na piśmie dokonuje się w obecności właściciela, najemcy lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu. Do formularza w formie dokumentu elektronicznego dołącza się dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego".
 2. Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu - w oryginale do wglądu.
  W przypadku odwzorowania cyfrowego dokumentów, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.
 4. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego i stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu czasowego.
 5. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, - ważny dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.
Dodatkowe informacje:
 1. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 2. Aby uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy z chwilą zameldowania, należy wypełnić "wniosek o wydanie zaświadczenia".
 3. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
pok. nr 107 - na parterze
Opłaty
 1. Czynność meldunkowa - bez opłaty.
 2. Opłata skarbowa za zaświadczenie w zależności od uzasadnienia wniosku - 17 zł.
 3. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo - 17 zł.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki
Sposób odwołania
Brak
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
Sprawę załatwia
Grzegorz Nowak
telefon: 74 832-56-91
e-mail: do@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 107