KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/04
Nazwa usługi
Wydawanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
Dodatkowe informacje
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby lub pełnomocnika złożony w formie pisemnej w pok. 5 na parterze lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia wg ustalonego formularza,
  2. Ważny dowód osobisty lub paszport.
  3. Tytuł prawny do lokalu w przypadku wydania zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem.
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
pok. 107
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł
W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.
Termin załatwienia
Zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
Sposób odwołania
Od wydanego postanowienia służy stronie zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Sprawę załatwia
Grzegorz Nowak
telefon: 74 832-56-91
e-mail: do@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 107