KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  OR/04
Nazwa usługi
Wydawanie zaświadczenia z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek zainteresowanego
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia wg ustalonego formularza

Załączniki:
  • Dowód osobisty lub inny dokument na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość
  • Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, dotyczący osoby wpisanej we wniosku - oryginał.
W przypadku wniosku złożonego w formie elektronicznej należy załączyć skan opłaty.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
pok. 107
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł
Termin załatwienia
Zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
Sposób odwołania
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Od wydanego postanowienia służy stronie zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Podstawa prawna
  • Art. 44 g ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 267 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. 2003 nr 38 poz. 333 z późn. zm.).
Sprawę załatwia
Grzegorz Nowak
telefon: 74 832-56-91
e-mail: do@ug.dzierzoniow.pl
OR pokój nr: 107