Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  MK/03
Nazwa usługi
Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia

Załączniki:
  1. kopie rodowodów lub metryk,
  2. dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej,
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
pok. 122
Opłaty
  • Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 82 zł.
  • Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dzierżoniów.
Termin załatwienia
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Sposób odwołania
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
  • Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 z zm.).
  • Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
Sprawę załatwia
Katarzyna Studzińska
telefon: 74 832-56-84
e-mail: k.studzinska@ug.dzierzoniow.pl
MK pokój nr: 205