KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  IR/10
Nazwa usługi
Decyzja na lokalizację zjazdu w pasie drogi publicznej
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek zainteresowanej strony
Wymagane dokumenty
  • wniosek na lokalizację zjazdu
  • czytelny plan sytuacyjny w 2 egzemplarzach przedstawiający proponowaną lokalizację najlepiej w skali 1:1000
  • pełnomocnictwo w uzasadnionych przypadkach
Pobierz wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
  • w przypadku pełnomocnictwa 17,00 zł
  • potwierdzenie kserokopii pełnomocnictwa 5,00 zł
  • za wydanie decyzji na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. pobierana jest opłata w wysokości 82,00 zł (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1827 ze zmianami)
  • z opłaty skarbowej zwolnione są wnioski dotyczące budownictwa mieszkaniowego
Termin załatwienia
30 dni od daty wpływu
Sposób odwołania
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu ul. Dmowskiego nr 22, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawa prawna
Art. 20 pkt.8, art.29 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222).
Sprawę załatwia
Małgorzata Kaniowska
telefon: 74 832-56-89
e-mail: m.kaniowska@ug.dzierzoniow.pl
IR pokój nr: 219