KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  FB/03
Nazwa usługi
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawne
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na pisemny wniosek
 1. Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty.
 2. Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
 3. Umorzenie w całości i lub w części zaległości podatkowej, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku, na raty, należy złożyć przed ustawowym terminem płatności.
Wymagane dokumenty
 • Pisemny wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o otrzymaniu bądź nie otrzymaniu pomocy de minimis załącznik nr 01 do pobrania
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, według wzoru z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311, ze zm.) oraz Rozporządzenia RM z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. poz. 1543) załącznik nr 02 do pobrania
 • Dokument identyfikujący wnioskodawcę - aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów - potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym przedsiębiorcy według wzoru załącznik nr 03 do pobrania
Instrukcje do pobrania:
 1. instrukcja wypełniania części A-C formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 2. instrukcja wypełniania części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.).
Termin załatwienia
 • W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Sposób odwołania
Od decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierżoniów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. Urz. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311, ze zm.) oraz Rozporządzenie RM z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz.1543).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Sprawę załatwia
Justyna Kostuś
telefon: 74 832-56-77
e-mail: j.kostus@ug.dzierzoniow.pl
FB pokój nr: 124