KARTY USŁUG Gminy Dzierżoniów

KARTA USŁUGI NR  FB/02
Nazwa usługi
Zezwolenie na wykreślenie hipoteki
Dodatkowe informacje
Realizacja usługi następuje na wniosek
Wymagane dokumenty

Jeśli wpis w księdze wieczystej dotyczy Skarbu Państwa organem właściwym do załatwienia sprawy jest Bank Gospodarstwa Krajowego, kontakt BGK Linia, tel.: 801 598 888 lub 22 599 8888.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta (pok. 122)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
Termin załatwienia
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Brak trybu odwoławczego.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 6 lipca1982r. o księgach wieczystych i hipotece ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1916 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019r. poz. 1145).
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964r., Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U z 201 r. poz. 1460).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r. poz. 1000).
Sprawę załatwia
Ewa Turczyńska
telefon: 74 832-56-78
e-mail: e.turczynska@ug.dzierzoniow.pl
FB pokój nr: 124