ZADANIA REALIZOWANE przez Referat Oświaty Sportu i Turystyki

Do zadań Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki - należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i utrzymaniem szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie im warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania.
 2. Organizacja sieci szkolnej zapewniająca dostępność wszystkim dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu powoływania i odwoływania dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę.
 4. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkół.
 5. Prowadzenie spraw związanych z łączeniem szkół w zespoły i ich rozwiązywania.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu ustalania wysokości subwencji dla szkół i udzielania dotacji publicznym placówkom wychowania przedszkolnego.
 7. Opracowywanie propozycji do budżetu z zakresu realizacji zadań oświatowych.
 8. Podejmowanie działań na rzecz promocji Gminy wśród dzieci i młodzieży.
 9. Promocja zdrowego stylu życia poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.
 10. Koordynacja imprez oświatowych i sportowych.
 11. Współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
 12. Realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 13. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
 14. Nadzór nad przygotowaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.
 15. Organizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek prowadzonych przez Gminę.
 16. Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach programu "zielone szkoły".
 17. Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, i ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych.
 18. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.
 19. Opracowywanie planu podziału środków oraz sporządzanie wniosków o nagrodę Wójta dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
 20. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami stypendialnymi: naukowymi, sportowymi i socjalnymi.
 21. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz o systemie oświaty dotyczących dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 22. Wydawania decyzji dotyczących kierowania ucznia do nauczania indywidualnego oraz spraw dotyczących przeniesienia dziecka niepełnosprawnego do specjalistycznej placówki.
 23. Realizacja wniosków Komisji Rady Gminy w zakresie oświaty, sportu i turystyki.
 24. Zdobywanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania dla programów z zakresu rozwoju oświaty, sportu i turystyki.