ZADANIA REALIZOWANE przez Referat Mienia Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do zadań Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieniem gminnym oraz związanych z rolnictwem i ochroną środowiska ,a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w trwały zarząd nieruchomości gminnych,
 2. organizowanie przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gminnych,
 3. ustalanie wartości nieruchomości gminnych, cen i opłat za korzystanie z nich,
 4. regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych,
 5. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 6. przejmowanie nieruchomości na mienie gminy,
 7. prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji gruntów,
 8. zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
 9. sprawy związane z zatwierdzaniem podziałów geodezyjnych,
 10. nadawanie nazewnictwa i numerów porządkowych nieruchomości,
 11. przygotowywanie wniosków o nieodpłatne przekazywanie na rzecz gminy nieruchomości stanowiących zasób skarbu państwa, województwa lub powiatu, niezbędnych do realizacji inwestycji celu publicznego,
 12. sprawy z zakresu wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości,
 13. sprawy z zakresu dokonywania zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy między gminą a skarbem państwa oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 14. uzgadnianie i opiniowanie wniosków koncesyjnych, planów ruchu oraz innych uzgodnień związanych z prawem geologicznym i górniczym,
 15. uzgadnianie przejścia przez nieruchomości gminne, z wyłączeniem dróg, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych,
 16. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
 17. sprawy związane z zabezpieczeniem lokalu mieszkalnego dla repatrianta i członków jego rodziny, zaproszonych przez Gminę,
 18. utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym,
 19. utrzymywanie w należytym stanie technicznym przystanków na terenie gminy,
 20. prowadzenie czynności z zakresu usuwania drzew i krzewów oraz cięć pielęgnacyjnych drzew,
 21. nadzór nad lasami komunalnymi,
 22. prowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego,
 23. współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
 24. sporządzanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych,
 25. wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną,
 26. prowadzenie procedury odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbywanego lub okrutnie traktowanego,
 27. współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki weterynaryjnej oraz znakowanie obszarów dotkniętych chorobą zakaźną,
 28. przeprowadzanie kontroli zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych,
 29. wydawanie zaświadczeń na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 30. uczestniczenie w procesie szacowania strat powstałych na skutek klęsk żywiołowych w rolnictwie,
 31. wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii oraz nadzór nad tymi uprawami,
 32. prowadzenie działań na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
 33. koordynowanie prac nad wdrażaniem Planu Urządzeniowo-Rolnego,
 34. organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych,
 35. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 36. sporządzanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,
 37. interwencje w sprawie ochrony środowiska związane z przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa lokalnego w zakresie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 38. naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 39. koordynowanie zapisów Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy, w tym selektywna zbiórka odpadów,
 40. sporządzenie opinii dla właściwych organów:
  1. z programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  2. w sprawie prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  3. w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
 41. uzgodnienia w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych,
 42. nadzór nad urządzeniami melioracji szczegółowej,
 43. prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 44. działalność w zakresie edukacji ekologicznej,
 45. organizacja aktywnych form zwalczania bezrobocia,
 46. prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim.