ZADANIA REALIZOWANE przez Referat Finansowo Budżetowy


Do zadań Referatu Finansowo - Budżetowego należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 3. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 5. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz odpowiednich relacji pomiędzy realizacją dochodów i wydatków gminy,
 6. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie prowadzonych spraw,
 7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. rozliczanie otrzymanych i przyznanych dotacji,
 9. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 10. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 11. rozliczanie inwentaryzacji,
 12. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 13. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 14. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 15. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków oraz opłat lokalnych pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  3. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
  7. sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
  8. rozliczanie inkasentów z zebranych podatków i opłat,
 16. prowadzenie spraw związanych z poborem czynszu najmu i czynszu dzierżawnego,
 17. naliczanie płac dla pracowników oraz prowizji dla inkasentów,
 18. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS i Urząd Skarbowy,
 19. sporządzanie sprawozdań z funduszu płac,
 20. naliczanie ryczałtów za paliwo dla pracowników Urzędu korzystających z prywatnego samochodu do celów służbowych,
 21. wypłacanie ryczałtów dla radnych i sołtysów oraz wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 22. prowadzenie ewidencji pracowników ubezpieczonych w PZU,
 23. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 24. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami,
 25. wydawanie innych zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe,
 26. prowadzenie spraw dotyczących podatku VAT,
 27. prowadzenie księgowości Funduszu Świadczeń Socjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Rekultywacji oraz depozytów,
 28. rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników na zakup materiałów, usług, paliwa,
 29. współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej.