Strona główna

Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-01-03

Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono w całym kraju powszechny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia podstawowej stawki opłat za gospodarowanie nimi. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku segregowania odpadów, nakładana będzie na niego podwyższona stawka.

Od 1 stycznia 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gmin członkowskich Związku ulegną zmianie. Na terenie gminy Dzierżoniów będą wynosiły:

  • 21 zł miesięcznie/mieszkańca,
  • 42 zł miesięcznie/mieszkańca - stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W związku z rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów spowodowanymi m.in. zmianami prawa w zakresie zagospodarowania odpadów, wykonawcy usług odbioru odpadów z terenu miasta i gminy Dzierżoniów oraz Niemczy zwrócili się do Związku Gmin z wnioskami o zwiększenie wynagrodzenia, co może skutkować dalszym wzrostem stawek opłat za odbiór odpadów w 2020 r.

Na rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów mają wpływ: rosnące koszty opłat środowiskowych za składowanie odpadów (w 2019 r. - 170,00 zł/tonę i w 2020 r. - 270,00 zł/tonę), wprowadzenie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów: odbiór odpadów BIO, wprowadzenie pojemników do segregacji o określonych kolorach; konieczność osiągnięcia ustawowych poziomów recyklingu odpadów; rosnące koszty zagospodarowania odpadów wysokokalorycznych objętych zakazem składowania; wzrost płacy minimalnej; rosnąca ilość odpadów i malejąca liczba mieszkańców.

Nowe stawki opłat zostały przyjęte uchwałą Nr V/9/19 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. pod poz. 7496).

W związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku segregacji od 1 stycznia 2020 r., właściciele nieruchomości, którzy dotychczas deklarowali brak segregacji, otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniające nową podstawową stawkę opłaty i dane o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość podane w deklaracji. Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji. Szczegółowe informacje można uzyskać w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 50 02, a także na stronie internetowej zgpd7.pl

Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r
powrót do poprzedniej strony