Strona główna

Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-01-19

Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dzierżawa gruntów rolnych jest jedną z form gospodarowania nieruchomościami gminy. Zasady wydzierżawiania uzależnione są od wielkości gruntu oraz długości okresu dzierżawy.

  • W przypadku gruntów rolnych o powierzchni do 0,5 ha oraz większych, lecz przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane lub inne niezwiązane z produkcją rolną, gmina dokonuje wyboru dzierżawcy w formie bezprzetargowej, w konkursie ofert pisemnych. Składanie ofert poprzedzone jest wykazem, który wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni. Wykaz ten określa m.in.: przedmiot, warunki dzierżawy oraz minimalną wysokość czynszu. Zainteresowani, w określonym terminie, składają pisemne oferty, zawierające proponowany czynsz dzierżawny. Następnie oferty są komisyjnie otwierane i analizowane. Z czynności tych sporządzany jest protokół, w którym komisja wskazuje najkorzystniejszą ofertę. Osobom, które złożyły oferty, przysługuje prawo uczestnictwa w ich otwarciu. Z dzierżawcą wybranym w tym trybie Wójt Gminy Dzierżoniów podpisuje umowę dzierżawy na okres do 3 lat. Takie umowy mogą być przedłużane dotychczasowym dzierżawcom na ich wniosek, na kolejne 3 lata, przy czym łączny okres trwania umowy nie może być dłuższy niż 10 lat.
  • Grunty o powierzchni powyżej 0,5 ha, przeznaczone w miejscowym planie na cele rolne, wydzierżawiane są trybie przetargowym na okres 7 lat. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę takiej nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ogłoszenie określa przedmiot, warunki przetargu, a także minimalną wysokość czynszu (cena wywoławcza czynszu dzierżawnego/rok). Przetarg ustny nieograniczony przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Dzierżoniów. Dzierżawcą nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę (najwyższy czynsz dzierżawny). Umowę dzierżawy podpisuje się na 7 lat.
  • Wydzierżawianie nieruchomości na okres dłuższy niż 10 lat może odbywać się wyłącznie za zgodą Rady Gminy Dzierżoniów. Po uzyskaniu takiej zgody wyłonienie dzierżawcy odbywa się w trybie przetargowym.

Od 1 stycznia 2022 r. minimalny czynsz, o którym mowa wyżej, określony został w Zarządzeniu nr 391/106/21 Wójta Gminy Dzierżoniów w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych.

Informacje o wykazach i przetargach znajdują się:

  • na stronie urzędu w zakładce "Ogłoszenia",
  • w Biuletynie Informacji Publicznej UG Dzierżoniów w zakładce "Nieruchomości".

powrót do poprzedniej strony