AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-01-18

Raport podsumowujący konsultacje

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów zakończyła konsultacje zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piława Dolna.

Powodem, dla którego przystąpiono do zmiany dokumentów były wnioski od mieszkańców oraz inwestorów. W głównej mierze dotyczyły one zwiększenia terenów inwestycyjnych, zasad zagospodarowania terenów istniejących, wprowadzenia tzw. farm fotowoltaicznych oraz konieczności dostosowania dokumentów planistycznych do aktualnych potrzeb związanych z inwestycją polegającą na budowie obwodnicy Dzierżoniowa. W związku z tym, że zmiana obejmowała jedną miejscowość, wszystkie konsultacje odbywały się w Piławie Dolnej.

W ramach opracowywania tych dokumentów przeprowadzono wiele różnych form konsultacji z mieszkańcami. Były to:

  • partycypacyjne mapowanie przestrzeni zapoczątkowane spacerem badawczym - wspólne planowanie przestrzeni wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej,
  • warsztat konsultacyjny - przedstawienie dwóch koncepcji zagospodarowania ww. terenu, zebranie wniosków i postulatów,
  • konkurs plastyczny "Plac zabaw moich marzeń", na podstawie którego przeprowadzono analizę potrzeb dzieci,
  • ankieta on-line dotycząca terenu wokół Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego,
  • spotkanie otwarte - na którym zostały omówione kwestie wokół planowanych dwóch obwodnic, farm fotowoltaicznych oraz przedstawiano wyniki ankiety.

W różnych formach konsultacji wzięło udział blisko 100 mieszkańców i mieszkanek. Postulaty i wnioski dotyczące przestrzeni dają wyobrażenie o oczekiwaniach mieszkańców co do przyszłości gminy.

Główne wnioski ze spotkań z mieszkańcami

Mieszkańcy wyrazili duże zainteresowanie oraz aprobatę w kwestii wybudowania budynku z przeznaczeniem na przedszkole, które może pełnić dodatkowe funkcje np. sala wiejska. Wskazali na płynące z niej korzyści: dogodną dla rodziców bliskość przedszkola i szkoły, utworzenie swoistego centrum edukacyjno-rekreacyjnego wsi, stosunkowo dobry dojazd także dla osób spoza Piławy Dolnej. Ważnymi aspektami w zakresie zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego okazało się: zapewnienie odpowiednio dużej liczby miejsc parkingowych, umożliwienie swobodnego przejścia pomiędzy szkołą, przedszkolem, terenem rekreacyjnym oraz parkingiem, umożliwienie łatwego dostępu do terenu rekreacyjnego zarówno dzieciom szkolnym, jak i przedszkolnym oraz szczegółowy sposób zagospodarowania strefy sportowej i rekreacyjnej.

W ramach spotkań zreferowano również uczestnikom spotkań zagadnienia na temat układu ruralistycznego, bilansu terenów oraz przebiegu obwodnic ze wskazaniem tych obszarów na mapach poglądowych. Z informacji uzyskanych przez gminę Dzierżoniów od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei wynika, że nie będzie realizowana obwodnica od strony Bielawy w kierunku północno-wschodnim, która miała biec w poprzek istniejących ciągów komunikacyjnych w gminie i w praktyce odcinałaby część mieszkańców Piławy Dolnej od dotychczas wykorzystywanej infrastruktury drogowej. Natomiast aktualnie budowana obwodnica przyczyni się do zmniejszenia ruchu w ciągu obecnej drogi wojewódzkiej 382 (ulica Główna), co przełożyć się powinno na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości.

Dzięki spotkaniom zebrano kilkadziesiąt wytycznych do prac nad dokumentami planistycznymi.

Podsumowanie każdego ze spotkań:

powrót do poprzedniej strony