AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-09-29

Oferta złożona w trybie art. 19a

aktualności Gmina Dzierżoniów

24 września 2020 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Ostroszowice w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej poprzez montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Ostroszowicach przy ul. Jodłownickiej".

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce "Pożytek publiczny" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2020" oraz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Zgodnie z art. 19a ww. ustawy każdy w ciągu 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzierżoniów w Biurze Obsługi Klienta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: k.kossowska@ug.dzierzoniow.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 58-200 Dzierżoniów.

powrót do poprzedniej strony