Strona główna

Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-04-21

Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy do wymiany starych kotłów opalanych paliwem stałym lub biomasą na ekologiczne źródło ogrzewania. Wnioski można składać w terminie od 21.04.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej.

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie dotacji, w wyżej wskazanym terminie w Biurze Obsługi Klienta (pok. 122) Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów. Formularz wniosku o udzielenie dotacji można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta.

Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2022.

Dofinansowanie przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów poniesionych na zakup nowego ekologicznego źródła ciepła tj.: kocioł gazowy, kocioł na lekki olej opałowy, piec zasilany prądem elektrycznym, kocioł na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujący się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.

Do realizacji przedsięwzięcia należy przystąpić dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła, zasilanego paliwem stałym lub biomasą na proekologiczne. Oznacza to, że dotacja nie będzie przyznawana na refinansowanie wydatków na zakup nowego ekologicznego źródła ciepła poniesionych przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 2 000 zł.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, posiadającymi tytuł prawny do lokalu mieszkalnego z wyłączeniem lokali mieszkalnych w domu jednorodzinnym, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie;
 • osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami, ale nie prowadzące działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym z wyłączeniem lokali mieszkalnych domu jednorodzinnym, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, posiadające do niego tytuł prawny;
 • wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w załączniku do uchwały nr XLVIII/320/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji, zmienionej uchwałą Nr XIX/125/20 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2020 r.

W przypadku instalowania kotłów na paliwo stałe lub biomasę, muszą to być kotły 5 klasy, posiadające certyfikat potwierdzający, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, wydany przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację. Według aktualnego stanu wiedzy, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do wydawania stosownych certyfikatów posiadają:

 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze,
 • Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa - Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych, ul Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
 • Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa - Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
 • Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa - Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Małeckiego 29, 60-706 Poznań,
 • "THERMO-TECH" Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków.

Dokumenty do pobrania:

 1. zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji:
 2. wniosek o udzielenie dotacji,
 3. zgoda współwłaścicieli nieruchomości,
 4. wniosek o rozliczenie dotacji,
 5. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla wnioskodawców i współwłaścicieli nieruchomości).

powrót do poprzedniej strony